Print

“Djelovanjem u partnerstvu sa institucijama vlasti do veće inkluzije slijepih osoba”

Okrugli sto  "Djelovanjem u partnerstvu sa institucijama vlasti do veće inkluzije slijepih osoba” održan je u Sarajevu, u hotelu „Holiday"  15.10.2021.godine, u sklopu aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana slijepih-dana bijelog štapa.

Okrugli sto  je organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje  dugoročne  održivosti Udruženja slijepih  Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti”, uz podršku MyRight, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske.

Na okruglom stolu  je učestvovalo 39 osoba (od čega je 14 predstavnika institucija vlasti) i to: MyRight Ured u BiH, članovi Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, predstavnici ministarstava Kantona Sarajevo, uključujući ministricu pravde i uprave Kantona Sarajevo, predstavnici općina, među kojima je predsjedavajući općinskog vijeća općine Centar, dopredsjedavajuća općinskog vijeća općine Centar, predstavnici javnih ustanova Kantona Sarajevo.


Može se reći da je interesovanje i učešće u radu okruglog stola bilo na izuzetno visokom nivou.

Tema okruglog stola je bila posvećena što većem partnerstvu sa institucijama vlasti radi povećanja inkluzije slijepih osoba.

Na okruglom stolu je prezentirano nekoliko  raznih tema vezanih za ovu oblast, vođena je interesantna diskusija sa određenim prijedlozima kako unaprijediti partnerstvo Udruženja slijepih sa institucijama vlasti, te kako rješavati   probleme slijepih osoba, a da to bude  u skladu sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i Agendom 2030.

Na samom početku Okruglog stola prisutne su pozdravili predsjednica Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Senija Okić i koordinatorica MyRighta za Evropu Binasa Goralija.

U toku rada okruglog stola prezentovane su sljedeće teme:

Ø „Historija Udruženja, vizija, misija, najvažnije akivnosti i projekti" – Safeta Baković

Ø "Ključni razlozi zbog kojih institucije vlasti trebaju finansirati rad udruženja slijepih i njegove programske aktivnosti” - Amna Alispahić;

Ø "Bez korištenja  Brajevog pismo i savremenih tehnologija nije moguća inkluzija slijepih osoba, šta institucije vlasti trebaju  činiti? - Vehid Hajduković;

Ø "Podizanje svijesti građana i donosioca odluka o značaju stvaranja uslova za nezavisniji život slijepih osoba”- Željko Bajić;


Ø Uloga Udruženja slijepih Kantona Sarajevo u Psihološkim aspektima prihvatanja sljepoće od strane osobe i njene porodice" – Sabina Zijadić Husić

Poslije svake prezentacije vođena je kraća diskusija. Po završetku svih prezentacija učesnici okruglog stola  a što je važno istači predstavnici institucija vlasti, su smatrali da Udruženje slijepih ima značajnu ulogu u organizovanju slijepih osoba, njihovoj resocijalizaciji i integraciji u društvo.

Uzimajući u obzir iznešena iskustva u prezentacijama učesnici su isticali da sada bolje razumiju koje teškoće imaju slijepe osobe u organizovanju svog svakodnevnog života, i šta im u rješavanju tih problema znači Udruženje.

Postignut je opšti konsenzus da treba zagovarati i insistirati kod nadležnih organa u općinama, Gradu, i Kantonu da se Udruženje prihvati kao veoma važna institucija za slijepe osobe, te da njegove programske aktivnosti treba finansirati iz budžeta državnih institucija.