Print

Izvještaj o radu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo u 2022.godini možete preuzeti OVDJE

Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2023.godinu možete preuzeti OVDJE

Izvještaj o radu Udruženja za 2021.godinu možete preuzeti OVDJE

Program rada Udruženja za 2022.godinu možete preuzeti OVDJE

Izvještaj o radu Udruženja u 2020.godini možete preuzeti OVDJE

Dokument Politika borbe protiv korupcije Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete preuzeti OVDJE

Izvještaj o radu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2019.godinu

Izvještaj o radu Udruženja za 2019.godinu možete preuzeti OVDJE

Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2020.godinu

Program rada Udruženja za 2020.godinu možete preuzeti OVDJE

Izvjestaj o radu Udruzenja za 2018.godinu možete preuzeti OVDJE

Program rada Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2019.godinu

Program rada Udruženja za 2019.godinu možete preuzeti OVDJE

I Z V J E Š T A J

 o radu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2017.godinu

   Udruženje slijepih Kantona Sarajevo svoj rad i aktivnosti u 2017.godini, realizovalo je u skladu sa Programom rada i djelovanja Udruženja za 2017.godinu, koji je Skupština Udruženja usvojila 15.12.2016.godine.

 Sve aktivnosti su se realizovale sa ambicijom da se u što većoj mjeri ostvare ciljevi Udruženja, koji su utvrđeni Statutom Udruženja.

Izvještaj o radu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Program rada Udruženja za 2018.godinu

Program rada Udruženja za 2018.godinu možete preuzeti OVDJE

I Z V J E Š T A J

 o radu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2016.godinu

   Udruženje slijepih Kantona Sarajevo svoj rad i aktivnosti u 2016.godini, realizovalo je u skladu sa Programom rada i djelovanja Udruženja za 2016.godinu, koji je Skupština Udruženja usvojila 29.12.2015.godine.

 Sve aktivnosti su se realizovale sa ambicijom da se u što većoj mjeri ostvare ciljevi Udruženja, koji su utvrđeni Statutom Udruženja.

Izvještaj  o radu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2016.godinu možete preuzeti OVDJE


 Program rada Udruženja za 2017.godinu

Program rada Udruženja za 2017.godinu možete preuzeti OVDJE

 I Z V J E Š T A J

 O RADU UDRUŽENJA SLIJEPIH KANTONA SARAJEVO

      ZA  2015. GODINU

  Udruženje slijepih Kantona Sarajevo svoj rad i aktivnosti u 2015.godini, realizovalo je u skladu sa Programom rada i djelovanja Udruženja za 2015.godinu, koji je Skupština Udruženja usvojila 15.12.2014.godine.

Sve aktivnosti su se realizovale sa ambicijom da se u što većoj mjeri ostvare ciljevi Udruženja, koji su utvrđeni Statutom Udruženja.

Izvještaj o radu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete preuzeti OVDJE

Osnovni dokumenti udruženja

PROGRAM RADA I DJELOVANJA UDRUŽENJA SLIJEPIH
KANTONA SARAJEVO ZA 2016. GODINU


Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine, a sada djeluje na području Kantona Sarajevo pod nazivom "Udruženje slijepih Kantona Sarajevo”. Udruženje je registrovano u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 24.03.1997.godine, a obnovilo registraciju pod novim nazivom Udruženje slijepih Kantona Sarajevo 18.05.2006. godine, Rješenjem broj:03-05-05-4574/06.

Ovdje možete preuzeti kompletan program rada i djelovanja udruženja slijepih kantona sarajevo za 2016. godiu


IZVJEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA SLIJEPIH KANTONA SARAJEVO ZA 2014. GODINU

 

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo svoj rad i aktivnosti u 2014.godini, realizovalo je u skladu sa Programom rada i djelovanja Udruženja za 2014.godinu, koji je Skupština Udruženja usvojila 27.12.2013.godine. Sve aktivnosti su se realizovale sa ambicijom da se u što većoj mjeri ostvare ciljevi Udruženja, koji su utvrđeni Statutom Udruženja

 

Ovdje možete preuzeti kompletan izvještaj o radu udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2014. godiu


STATUT UDRUŽENJA SLIJEPIH KANTONA SARAJEVO

 

Ovim statutom uredjuje se:

-naziv Udruženja, sjedište i područje njegovog djelovanja;
-misija Udruženja, ciljevi i djelatnost Udruženja;
-način zastupanja i predstavljanja Udruženja;
-organi Udruženja, njihove ovlasti, način izbora i imenovanja, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja;
-oblik i sadržaj pečata i štambilja Udruženja;
-oblik i sadržaj znaka Udruženja;
-sticanje i raspolaganje imovinom;
-način donošenja programa rada, finansijskog plana, izvještaja o radu i finansijskog izvještaja;
-postupak za donošenje statuta, njegovih izmjena i dopuna, te donošenju drugih općih akata Udruženja;
-uvjete i način učlanjenja, prava i dužnosti članova i prestanak članstva;
-uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruženja;
-javnost rada;
-pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Udruženja;
-i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja

 

Ovdje možete preuzeti kompletan tekst Statuta Udruženja slijepih Kantona Sarajevo


PROGRAM RADA I DJELOVANJA UDRUŽENJA SLIJEPIH KANTONA SARAJEVO ZA 2015. GODINU

 

Udruženje slijepih u Sarajevu osnovano je 1948. godine, a sada djeluje na području Kantona Sarajevo pod nazivom "Udruženje slijepih Kantona Sarajevo”. Udruženje je registrovano u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 24.03.1997.godine, a obnovilo registraciju pod novim nazivom Udruženje slijepih Kantona Sarajevo,18.05.2006.godine, Rješenjem broj:03-05-05-4574/06.

 

Ovdje možete preuzeti kompletan Program rada i djelovanja Udruženja slijepih Kantona Sarajevo za 2015. godini