Print

Aktivnosti u okviru Projekta ˝Ovdje sam – vidljiva i ponosna˝

 

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo – Forum žena sa invaliditetom, organizovao je  okrugli sto

 "Sa personalnim asistentima povećati uključenost osoba sa invaliditetom".

Okrugli sto je organizovan 14.06.2023. godine  u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.

Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, Foruma žena sa invaliditetom i predstavnici institucija vlasti u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH.

Učesnici Okruglog stola usvojili su sljedeće zaključke i preporuke:

Ø Osobe sa invaliditetom, naročito one sa najtežim invaliditetom, u pravilu nisu uključene u društvene tokove, najčešće ostaju u svom domu, što bitno utiče na njihovo ukupno stanje, uključujući i zdravstveno;

 

Ø Članovi porodica osoba sa invaliditetom su dodatno opterećene pružanjem raznih oblika podrške osobama sa invaliditetom, pa s toga imaju manje vremena za svoje aktivnosti, uključujući i korištenje slobodnog vremena prema sopstvenim potrebama;

 

Ø Osoba sa invaliditetom, koja u potpunosti ovisi o podršci od strane porodice, doživljava se drugačije u porodici, gubi ulogu ravnopravnog člana, a najčešće i sopstveno dostojanstvo;

 

Ø Osobe sa invaliditetom koje žive same i nemaju mogućnost da koriste podršku od strane porodice, upućene su na traženje podrške od strane prijatelja ili susjeda, pa najčešće svoje aktivnosti moraju prilagođavati slobodnom vremenu osobe koja joj želi pružiti podršku;

 

Ø Opštu situaciju, kada je u pitanju kretanje osoba sa invaliditetom, otežava nedostatak odgovarajućih pomagal kao i nepristupačno okruženje (objekti, ulice, transport i sl.)

 

Ø Prema Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, a naročito član 19, kao i Preporukama UN Komiteta o pravima osoba sa invaliditetom, koje su dostavljeni Bosni i Hercegovini 2017.godine, osobe sa invaliditetom imaju pravo i na podršku od strane asistenata, što treba riješiti kroz sistem, a što nije slučaj u BiH;

 

Ø Trošak koji nastaje angažovanjem asistenata, u stvari ne bi se trebao smatrati troškom već investicijom , koja je od interesa i za osobe sa invaliditetom i za društvenu zajednicu. Ulaganjem u servise podrške – asistente, osoba sa invaliditetom postaje aktivna, može se školovati, zapošljavati, formirati porodicu i postati ravnopravan i koristan član društvene zajednice. Bez adekvatne podrške od strane društva osoba sa invaliditetom ostaje u svom domu, korstiće sredstva socijalne zaštite, a njeno zdravstveno stanje i invaliditet stalno će se povećavati, što će zahtijevati dodatne troškove za njihovo liječenje i zbrinjavanje.

 

Ø Preporučuje se organizacijama osoba sa invaliditetom da zajednički zagovaraju utvrđivanje prava na asistente za osobe sa invaliditetom, na svim nivoima organizovanja države: općina, grad, kanton, Federacija;

 

Ø Preporučuje se Ministarstvu za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, da u saradnji sa Koordinacionim odborom udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo pokrene inicijativu za donošenje zakona ili nekog drugog propisa kojim će se utvrditi pravo osoba sa invaliditetom na personalne asistente.

 

 

 

Ø  Nivo podrške od strane personalnih asistenata treba procjenjivati po individualnom principu, ovisno od vrste i težine invaliditeta.

 

Ø Sredstva za finansiranje ovog prava treba planirati u budžetima općina, grada, kantona i Federacije BiH.