Print

Banovići - Promocija Vodiča za donosioce odluka i aktiviste

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta
"Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih Banovići.

Sastanak je održan 10.juna 2019.godine u Banovićima.


Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo: Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator Projekta , razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruzenja slijepih u Banovićima, o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Također je detaljno razgovarano o položaju slijepih u ovoj općini i tuzlanskom kantonu.

Učesnici sastanka su u razgovoru istakli da će priručnici / vodiči olakšati njihov rad na zagovaranju za prava slijepih. Od veoma velikog je značaja razumijevanje ambijenta u kojem se zagovara, poznavanje ustavne strukture BiH, te zakona i drugih propisa kojima se regulišu prava slijepih na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

Detaljno je razgovarano o problemima u oblastima: zdravstvene zaštite, pristupačnosti, tiflotehničkim pomagalima za slijepe, obrazovanju, zapošljavanju, zakonima koji se nalaze u proceduri donošenja, a od interesa su za slijepe osobe, kao i o položaju udruženja slijepih u našem društvu. Tražen je najefikasniji način zajedničkog zagovaranja da se pitanja iz navedenih oblasti rješavaju u skladu sa principima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Prepokrukama UN Komiteta za prava OSI.

Posebno je aktuelizirano pitanje rada i djelovanja Saveza slijepih na nivou tuzlanskog kantona. Svi prisutni su insistirali da se zajednički sa drugim organizacijama slijepih tuzlanskog kantona pronađe način i forma djelovanja, kako bi ovaj Savez na efikasniji način ostvarivao svoju funkciju.

Učesnici sastanka su u više navrata isticali da je organizovanje ovakvih sastanaka veoma korisno , te da treba jačati saradnju među organizacijama slijepih, ali istovremeno aktivno djelovati u koalicijama i pokretu osoba sa invaliditetom.

Insistirano je da više pažnje treba posvetiti uključivanju mladih u sve oblike edukacije, te ih više uključiti u rad i djelovanje udruženja slijepih.