Print

Barijere u pristupu informacijama i stavovi pojedinaca i grupa prema osobama sa invaliditetom

 

O izvršenom poslu moderatora  okruglog stola lokalne  kampanje u Kantonu Sarajevo „Ne tiče me se" projekta EMPOWER - Osnaživanje organizacija civilnog društva u socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom.

 

U skladu sa potpisanim ugovorom sa Caritasom BiH kao moderator  okruglog stola,  Barijere u pristupu informacijama i stavovi pojedinaca i grupa prema osobama sa invaliditetom" koji je organizovala lokalna koalicija OSI u Kantonu Sarajevo 03.12.2023.godine, obavio sam sljedeće poslove:

 

Ø  Kontinuirano sam se konsultovao sa organizatorom kamapnje o svim pitanjima vezanim za organizaciju ovog događaja;

Ø  Moderirao sam rad okruglog stola „Barijere u pristupu informacijama i stavovi pojedinaca i grupa prema osobama sa invaliditetom" koji je organizovan 03.12.2023.godine u Sarajevu, u hotelu Holiday;

Ø  Na okruglom stolu je prisustvovalo  62 osobe.

 

 

Rad okruglog stola odvijao se u skladu sa prethodno utvrđenim Programom.

 

Ø  Nakon otvararanja okruglog stola i pozdravne riječi uslijedilo je predstavljanje učesnika okruglog stola;

Ø  Generalno o pristupačnosti informacija za osobe sa invaliditetom i nasilja nad osobama sa invaliditetom,  Konvencija o pravima OSI i Komentari UN Komiteta za prava OSI – moderator kampanjeFikret Zuko, Udruženje slijepih KS,

Ø  Kako unaprijediti pristupačnost okruženja za osobe s fizičkim invaliditetom – Almir Šahmanija, Udruženje distrofičara KS

Ø  Kako unaprijediti pristupačnost okruženja iz perspektive osoba sa senzornim invaliditetom  – Fikret Zuko,Udruženje slijepih KS,

Ø  Kako unaprijediti pristupačnost okruženja iz perspektive osoba sa intelektualnim poteškoćama –  Amila Džebo, Udruženje Život sa Down sindromom

 

Ø  Nakon završenih prezentacija učesnici Okruglog stola su vodili dužu diskusiju o raznim aspektima pristupačnosti OSI, sa fokusom na pristupačnost informacija i oblicima nasilja nad osobama sa invaliditetom.

 

 

Po završetku diskusije usvojene su sljedeći zaključci i preporuke:

§   Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom treba dosljedno  implementirati u naše zakonodasvstvo, posebno zagovarati oblast pristupačnosti, razumno prilagođavanje i univerzalni dizajn;

§  Arhitektonske barijere još uvijek postoje u Kantonu Sarajevo, kao i u većini  javnih institucija, pa u vezi s tim treba u saradnji sa organizacijama OSI kreirati nove programe za uklanjanje barijera;

§  Insistirati kod institucija vlasti da sva vozila za javni prevoz, koja se nabavljaju budu pristupačna za OSI, te da se predstavnici OSI uključe u praćenje ovih aktivnosti;

§  I dalje treba od strane OOSI insistirati i zagovarati  da se izmijeni kantonalna Uredba koja se odnosi na pristupačnost za osobe sa invaliditetom, te da se u toj Uredbi ili odgovarajućem zakonu, propiše obaveza da se prilikom izdavanja urbanističkih saglasnosti ili upotrebnih dozvola, obavezno traži potvrda od nadležnog organa da je objekat pristupačan ili će biti pristupačan za osobe sa invaliditetom;

§  Treba i dalje insistirati da se sačini jasan  plan s rokovima, u kojima će se postojeći objekti koji nisu pristupačni za osobe sa invaliditetom, učiniti pristupačnim i da se za te namjene obezbijede namjenska sredstva u budžetima kantona, Grada i općina;

§  Pitanjima pristupa informacijama treba posvetiti posebnu pažnju i u skladu s tim tražiti da se ova obaveza unese i u zakone i druge propise;

§  Aktivno treba zagovarati da RAK jasno propiše obavezu javnih emitera ( javnih servisa) da programi koje emituju budu pristupačni svim osobama sa invaliditetom, sa posebnim fokusom na slijepe i gluhe osobe;

§  Više pažnje u budućem zagovaranju, treba posvetiti pristupačnosti za osobe sa intelektualnim teškoćama „Easy to read";

§  I dalje zagovarati pravo na korištenje Brajevog pisma za slijepe osobe, naročito kao način informisanja u javnim  institucijama;

§  Nastaviti zagovarati da sve web stranice javnih institucija budu pristupačne za slijepe osobe, a da se kroz sistem obezbjeđivanja pomagala za slijepe predvidi mogućnost dobijanja programa koji omogućavaju rad slijepih osoba na računarima;

§  Treba insistirati da sve javne ustanove budu u što većoj mjeri pristupačne za OSI, što podrazumijeva kosu ravan, lift, toalet, taktilne staze, zvučnu i vizuelnu signalizaciju;

§  Treba insistirati da se za gluhe osobe obezbijedi korištenje znakovnog jezika, u svim institucijama,a naročito kada se radi o ostvarivanju njihovih prava i korištenju usluga

§  Traži se od svih ministarstava u Kantonu Sarajevo, Grada Sarajeva i općinama u Kantonu Sarajevo, da svako u okviru svojih nadležnosti sačini akcioni plan u oblasti invalidnosti, u kome bi pristupačnost za OSI imala poseban značaj.

§  Organizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo trebaju pokrenuti inicijativu da se na nivou Grada, Kantona, a po mogućnosti i općina, formiraju savjeti ili vijeća za osoba s invaliditetom, kao savjetodavna tijela;

§  Treba razmotriti mogućnost da se pitanje korištenja međunarodnog znaka pristupačnosti za OSI uredi na način da ga mogu koristiti samo osobe sa najtežim invaliditetom, čime bi se spriječilo njegovo masovno izdavanje osobama, kojima objektino nije potreban;

§  Pitanjima nasilja nad osobama sa invaliditetom treba posvetiti posebnu pažnju i u skladu s tim provesti kampanju podizanja svijesti osoba s invaliditetom i ostalih građana o mogućim oblicima nasilja nad osobama s invaliditetom, kako to prepoznati i kako reagovati;

 

§  Organizacije OSI trebaju insistirati da se član 4 Konvencije o pravima OSI i član 6 Zakona o reprezentativnim organizacijama OSI i civilnim žrtvama rata dosljedno primjenjuje, što podrazumijeva da se organizacije OSI uključuju u definisanje rješenja u oblastima od njihovog interesa.