Print

Finaliziranje Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, uz podršku MyRight-a, organizovali su 22.12.2017.godine, u Sarajevu, okrugli sto koji je bio posvećen usaglašavanju finalnog teksta Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018-2021.
Federalnom Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom 2016-2021. stavljeno je u obavezu institucijama vlasti na svim nivoima da usvoje akcione planove za njenu implementaciju.
Koordinacioni odbor , nakon provedenih konsultacija, pripremio je nacrt Akcionog plana za Kanton Sarajevo 2018-2021. s ciljem da posluži kao inicijalni materijal institucijama vlasti da pripreme i usvoje Akcioni plan koji će u perspektivi obezbijediti bolje uslove za život i rad osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Na ovom okruglom stolu predstavnici institucija vlasti , predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom i MyRighta, diskutovali su o konkretnim pitanjima , s ciljem da se pronađu najoptimalnija rješenja koja su prihvatljiva i za institucije vlasti i za osobe sa invaliditetom. Akcionim planom predviđeno je 5 prioriteta, sa konkretnim aktivnostima i zaduženjima.

Zaključak Okruglog stola je da svi zainteresirani u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i preporuke Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, kako bi radna grupa sačinila finalni prijedlog Akcionog plana i dostavila ga Vladi Kantona Sarajevo, na usvajanje.
Tehnički organizator okruglog stola bilo je Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.