Print

Inicijativa za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, u dijelu koji se odnosi na osobe sa invaliditetom

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno ministarstvo rada i

socijalne politike

za ministra Veska Drljaču

PREDMET: Inicijativa za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, u dijelu koji se odnosi na osobe sa invaliditetom

Poštovani ministre,

Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u saradnji sa kantonalnim koalicijama OSI iz cijele Federacije BiH, već duže vremena prati i analizira položaj osoba sa invaliditetom i degradaciju njihovih prava i položaja u društvu. To je naročito došlo do izražaja u posljednje vrijeme, utvrđivanjem Prijedloga Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata i ne prihvatanjem naših amandmana koji su imali za cilj njegovo poboljšanje. Slična situacija je bila i sa donošenjem Zakona roditelj, njegovatelj.

Najčešće se izbjegava konsultacija sa našim organizacijama, što nije u skladu sa članom 4. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, a ni Preporukama UN Komiteta za prava OSI, koje su dostavljene Bosni i Hercegovini 2017.godine.

Ipak, najdrastičnija diskriminacija prema osobama sa invaliditetom dešava se po osnovu primanja koje imaju po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, a to su: lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak.

Ova primanja nisu povećavana od 2009.godine. U međuvremenu su više puta povećavane plaće, penzije, kao i ostale naknade ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata, naročito kroz utvrđivanje dodatnih prava.

Na prijedlog Ministarstva rada i socijalne politike, odnosno Vlade F BiH, Parlament je na oba doma usvojio izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite 2016.godine, kojima je zamrznuo osnovicu za izračunavanje prava na 274,00 KM i time onemogućio usklađivanje osnovice sa rastom  najniže cijene rada, odnosno sa najnižom plaćom, kako je to bilo ranije. Ova promjena u Zakonu, na štetu osoba sa invaliditetom, urađena je bez dogovora sa organizacijama OSI, a njome se htjelo preduprijediti povećanje osnovice zbog povećanja najniže cijene rada. U međuvremenu je Vlada Federacije BiH donijela Uredbu kojom je naniža plaća u F BiH utvrđena u iznosu 543,00 KM.

Da nije došlo do zamrzavanja osnovice za izračunavanje prava,  primanja osoba s invaliditetom sada bi bila veća  cca 50%.

Opšti dogovor u pokretu osoba sa invaliditetom je da se hitno pokrene inicijativa prema Vladi Federacije BiH i Parlamentu, da se ova nepravda ukloni, te da se urade izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, u kome bi osnovica za izračunavanje prava OSI  bila 80% od najniže plaće u F BiH.

Također, se detaljno razgovaralo o položaju osoba s invaliditetom čiji je invaliditet manji od 90% i ne mogu ostvariti niti jedno pravo po ovom Zakonu. Izmjenama Zakona 2009.godine osobe sa 60%, 70% i 80% invaliditeta su izvedene iz prava sa objašnjenjem da će se njihov status i prava rješavati u kantonima. Do sada ovaj problem niti jedan kanton nije riješio.

Iz tih razloga je zaključeno da se pokrene inicijativa da se izmjenama navedenog Zakona i ove osobe uvedu u prava, kako bi se bar djelimično ublažila diskriminacija, koju ove osobe trpe.

Svi učesnici konsultacija, u pokretu osoba sa invaliditetom, smatraju potrebnim da se ova inicijativa uputi nadležnom Ministarstvu, te da se otvore intenzivni razgovori sa političkim strankama koje imaju zastupnike u federalnom Parlamentu, ali i da se javnost, putem medija i organizovanja kampanja, upozna sa situacijom u kojoj se nalaze osobe sa invaliditetom u F BiH.

Osobe sa invaliditetom i njihova udruženja su spremni na konstruktivan i partnerski dijalog sa Ministarstvom i Vladom Federacije BiH, ukoliko za to bude raspoloženja, ali smo spremni koristiti i sva druga dozvoljena sredstva kako bi smanjili diskriminaciju prema osobama sa tzv. neratnim invaliditetom.

Nadamo se da ćete prihvatiti našu inicijativu.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK KOO KS                                                                 PREDSJEDNIK VOOSI

__________________                                                                        ____________________

    / Fikret Zuko /                                                                                       /Almir Šahmanija /