Print

Korak bliže inkluziji

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo - Odbor za inkluzivno obrazovanje ( KOO KS) 19.07.2019.godine je sa ministricom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,Zinetom Bogunić,potpisalo Sporazum o saradnji, čiji je cilj sistemski pristup odgoju i obrazovanju djece i mladih sa invaliditetom na svim obrazovnim nivoima u Kantonu Sarajevu, a koji je usklađen sa odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN, koju je BiH ratificirala 2010. godine. Obje strane očekuju da će ovom saradnjom doprinijeti unapređenju i poboljšanju implementacije kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja djece i mladih sa invaliditetom onako kako to propisuje član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN o kojem članovi Odbora za inkluzivno obrazovanje Kantona Sarajevo imaju potrebno znanje i iskustvo.


Implementacijom ovog sporazuma Ministarstvo obrazovanja će potvrditi svoje opredjeljenje za puno ostvarivanje prava na kvalitetno inkluzivno obrazovanje djece i mladih sa invaliditetom bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnosti na koje ih, pored člana 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, obavezuje i Cilj 4 Agende održivog razvoja 2020 -2030 kao i članovi 28 i 29 Konvencije o pravima djeteta.

Ova saradnja je garancija uspješne usklađenosti budućih zakonskih i podzakonskih akata kao i aktivnosti koje ovo Ministarstvo bude sprovodilo, jer će se temeljiti na aktivnoj uključenosti osoba i djece s invaliditetom u svim procesima donošenja odluka o pitanjima kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja, kao što to Konvencija i propisuje.

„Potpisivanje Sporazuma kojim formalizujemo međusobnu saradnju je od velikog značaja za djecu i mlade s invaliditetom, njihove roditelje, ali i sve osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.


kao i Odbor veoma cijene potez ministrice Bogunić koja je prepoznala izuzetnu važnost inkluzivnog obrazovanja kao temelja za kvalitet života i socijalne inkluzije djece i mladih osoba s invaliditetom i stvaranje inkluzivnog društva, što je cilj kojem teži BiH"- rekla je Jasminka Proho, predsjedavajuća Odbora za inkluzivno obrazovanje.

Potpisivanjem ovog Sporazuma učinjen je značajan korak ka daljem unapređenju partnerskih odnosa između udruženja osoba sa invaliditetom i Ministarstva, što bi se trebalo pozitivno odraziti na kreiranje ambijenta u kome će djeca i omladina sa invaliditetom imati mogućnost i pravo na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje – rekao je Fikret Zuko – predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Ističući važnost ovog sporazum kao dijela sistema rješenja pitanja vezanih za ovu problematiku, ministrica Bogunić je naglasila da će u budućoj praksi donošenja zakonskih akata koji uređuju ovu oblast aktivnu ulogu imati učesnici ove koordinacije.

Odbor za inkluzivno obrazovanje Kantona Sarajevo je osnovao Koodinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 2018.godine godine u skladu sa strateškim ciljem Strategije zagovaranja - promocije "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" koalicija OOSI 2018.-2021. koja je razvijena u okviru zajedničkih aktivnosti MyRight u BiH.