Print

Lokalne zajednice ne pokazuju interes za veću uključenost osoba sa invaliditetom

Koordinacioni odbor koalicija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, uz podršku MyRight u BiH, organizovao je 20. i 21.septembra 2017.godine konferenciju "Uloga lokalne zajednice u pripremi i implementaciji lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti". Na Konferenciji je učestvovalo 30 osoba, predstavnika koalicija osoba sa invaliditetom iz 9 kantona F BiH.

Na Konferenciji su detaljno razmatrana pitanja i problemi sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom u F BiH. Posebna pažnja posvećena je implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i preporukama UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje su dostavljene državi BiH, lokalnim akcionim planovima u oblasti invalidnosti, čija je priprema i implementacija osnovna pretpostavka za razvoj partnerskih odnosa između organizacija OSI i institucija vlasti na građenju društva jednakih mogućnosti.

Izraženo je nezadovoljstvo odnosom institucija vlasti na lokalnom nivou prema pitanjima od interesa za osobe sa invaliditetom, što najbolje ilustruje ne uključivanje organizacija OSI u konsultacije o Zakonu o organizacijama osoba sa invaliditetom, sa izuzetkom Kantona Sarajevo. Dogovoren je zajednički rad i djelovanje na pitanjima od zajedničkog interesa, pružanje međusobne podrške, definisanje zajedničkih stajališta o svim bitnim pitanjima, te zajednički rad na implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i preporuka UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje su dostavljene BiH.

Svi učesnici bili su jedinstveni da se insistira na donošenju akcionih planova u oblasti invalidnosti, na nivou kantona i općina, te

da se u taj proces, u skladu sa raspoloživim kapacitetima uključe i organizacije osoba sa invaliditetom. Dogovoreno je da se naredni sastanak održi do kraja godine u Srednjo-bosanskom kantonu.

Uvodničari na Konferenciji bili su Binasa Goralija, Suvad Zahirović i Fikret Zuko.

Konferencija je održana u hotelu Terme na Ilidži, a tehnički organizator je bilo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo.