Print

Održan prvi sastanak Interresorne grupe

U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 16.marta 2018.godine održan je prvi sastanak Interresorne grupe , čiji je zadatak priprema Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018 - 2021. Ovu Interresornu grupu imenovala je Vlada Kantona Sarajevo , a u njenom sastavu su predstavnici kantonalnih ministarstva i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Zadatak Interresorne grupe je da pripremi usaglašen tekst Akcionog plana i dostavi ga Vladi Kantona Sarajevo, na usvajanje, a potom da prati njegovu implementaciju i izvještava Vladu Kantona Sarajevo o postignutim rezultatima. Nacrt Akcionog plana pripremio je Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo , u skladu sa federalnom Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021. U Nacrtu Akcionog plana predviđeno je 5 prioriteta i to:

- oblast zdravstva – ortopedska i druga pomagala za osobe sa invaliditetom;

- pristupačnost za osobe sa invaliditetom;

- servisi podrške u lokalnoj zajednici;

- socijalno stanovanje;

- razvoj inkluzivnog obrazovanja.

Nakon usaglašavanja aktivnosti po određenim prioritetima dogovoreno da se u narednoj sedmici održi sastanak na kome će se usaglasiti konačan tekst Akcionog plana i uputiti Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje. Predstavnici svih ministarstava obavezali su se da će do narednog sastanka pripremiti konačne stavove svojih ministarstava.

Za predsjednika Intereresorne grupe izabran je Fikret Zuko iz Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.