Print

održan sastanak KOO KS

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo održao je sastanak 21.marta 2024.godine, u TMP-u – drustvu za zapošljavanje slijepih osoba.

Na sastanku je analiziran prijedlog Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške OSI u F BiH.

Nakon duže diskusije i detaljne analize Zakona, KOO KS je zaključio da podržava donošenje ovog Zakona, na nivou Federacije BiH. KOO KS smatra da određena rješenja nisu u najboljem interesu osoba s invaliditetom, pa bi u daljnjem postupku, trebalo bar djelimično poboljšati neka rješenja, a prije svega:

- u članu 11, stav 4, previđeno je da se Zakon o asistentima donosi na kantonalnom nivou. Ovo rješenje će ostaviti mogućnost da se osobe sa invaliditetom diskriminišu i po teritorijalnom principu, jer većina kantona neće donijeti svoje propise koji će regulisati ovu oblast. To možemo zaključiti po dosadašnjem iskustvu kada se radi o nekim pravima OSI. Bilo bi bolje, pravednije i principjelnije da se pitanje asistenata rješava na Federalnom nivou ili bar zajednički sa kantonima;


U članu 43 Zakona, stavovi 4,5 i 6 glase:

(4) Ukoliko planirana budžetska sredstva za tekuću godinu budu nedovoljna, raspoloživa sredstva dijele se iznosom potrebnim za isplatu i određuje koeficijent za mjesečna davanja, koji ostaje na snazi do rebalansa budžeta ili usvajanja novog budžeta";

(5)Odluku o visini koeficijenta iz stava (4.) ovoga člana donosi Vlada Federacije,na prijedlog Ministarstva.

 

(6)Isplate mjesečnih novčanih primanja  izvršene na način utvrđen „st." (4.) i (5.) ovog  člana smatraju se konačnim.

 

KOO KS smatra da je ovo rješenje  na štetu osoba s invaliditetom i stvara određenu pravnu nesigurnost. Ako se već mora ostaviti mogućnost donošenja koeficijenata od strane Vlade, onda bi bilo razumno da se u narednom budžetu ili rebalansu budžeta planiraju i sredstva za nadoknadu izgubljenih primanja za osobe s invaliditetom.

Članovi KOO KS informisani su o aktivnostima koje će se, u saradnji sa OSCE-om, realizovati u narednom periodu, u oblasti zagovaranja.


Zaključeno je da se ostvari saradnja sa OSCE-om u implementaciji aktivnosti predviđenih programom rada KOO KS i Planom zagovaranja  u 2024.godini, a to se prije svega odnosi na pristupačnost izbornog procesa, član 29.Konvencije,  implementaciji člana 9.Konvencije kroz organizovanje raznih okruglih stolova i predavanja, prevenciju rodno zasnovanog nasilja i drugih oblika nasilja nad osobama s invaliditetom. Dogovreneo je da se u ove aktivnosti uključi i Caritas BiH, kao i predstavnici institucija vlasti.