Print

Održan sastanak sa liderima i aktivistima udruženja slijepih zeničko-dobojskog kantona

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo uz podršku MyRight u BiH, u okviru projekta

"Unapređenje dugoročneodrživosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" organizovalo je sastanak sa liderima i aktivistima u udruženjima slijepih zeničko-dobojskog kantona.

 

Sastanak je održan 18.decembra 2018.godine, u hotelu Dubrovnik, u Zenici.

 

Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator Projekta , razgovarali su sa liderima i aktivistima udruženja slijepih zeničko-dobojskog kantona, o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika / vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također je detaljno razgovarano o položaju slijepih u zeničko-dobojskom kantonu, kao i sa problemima sa kojima se susreću njihova udruženja i članovi.

 

Učesnici sastanka su u razogovoru isticali da će priručnici / vodiči olakšati njihov rad na zagovaranju za prava slijepih. Od veoma velikog je značaja razumijevanje ambijenta u kojem se zagovara, te poznavanje ustavne strukture BiH, te zakona i drugih propisa kojima se regulišu prava slijepih na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

 

Aktivisti su istakli da je došlo do određenog unapređenja partnerskih odnosa sa institucijama vlasti, te da postoji određena podrška nekim udruženjima od strane lokalne zajednice. Ipak, to nije dovoljno jer saradnja još nije dostigla odgovarajući nivo, a podrška koja im se pruža od strane lokalne zajednice je ipak simbolična.

Svi prisutni su u više navrata isticali da je organizovanje ovakvih sastanaka veoma korisno , te da treba jačati saradnju među organizacijama slijepih, ali istovremeno aktivno djelovati u koalicijama i pokretu osoba sa invaliditetom.