Print

Organizovana tradicionalna konferencija organizacija slijepih

Konferencije "Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH, stanje i izazovi”,koja je održana u Sarajevu , u hotelu „Holywood" 22. – 24. novembar 2017.godine

Konferenciju je organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija slijepih u F BiH 2015-2017" uz podršku MyRight/ SIDA, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske – Štokholm.

Za učešće u radu Konferencije registrovalo se 85 osoba.

Na Konferenciji su prisustvovali predstavnici: Saveza slijepih Štokholm, MyRight Ured u BiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na čelu sa ministrom Veskom Drljačom, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI u F BiH, Ministarstva za rad i socijalnu politikuKantona Sarajevo, kao i predstavnici organizacija slijepih iz Crne Gore, Republike Srpske, Bosansko-podrinjskog kantona, Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona, Unsko-sanskog kantona, Kantona 10, Zeničko-dobojskog Kantona, Srednje-bosanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog Kantona i Kantona Sarajevo.

Prisutne je prvo pozdravio Fikret Zuko, direktorUdruženja slijepih KS i moderator Konferencije i zaželio im ugodan boravak u Sarajevu i efikasan rad na Konferenciji.

Zatim je prisutne pozdravio Hamdo Kentra predsjednik Udruženja slijepih KS.

Nakon obraćanja rukovodstva Udruženja prisutnima se u veoma inspirativnom govoru obratio ministar Vesko Drljača.

Nakon dvodnevnog rada učesnici Konferencije su usvojili sljedeće

Zaključke i preporuke :

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo izražava svoju zahvalnost Savezu slijepih Švedske , Savezu slijepih štokholm I Gotland Len, MyRightu I agenciji SIDA, na dugogodišnjem partnerstvu I podršci koju pružaju za njegov rad I djelovanje.

Zahvaljujemo se udruženjima slijepih iz BiH I Savezu slijepih Crne Gore za učešće u radu ove Konferenciji I spremnosti za buduću saradnju

Učesnici Konferencije izražavaju svoje nezadovoljstvo I zabrinutost zbog slabe implementacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kao I preporuka UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom koje su dostavljene Bosni I Hercegovini u aprilu 2017.godine.

Posebna zabrinutost je iskazana zbog kašnjenja u implementaciji Federalne Strategije za unapređenje prava I polozaja osoba sa invaliditetom u F BiH 2016-2021, što će neminovno rezultirati kašnjenju u pripremi I usvajanju akcionih planova za njenu implementaciju.

Učesnici Konferencije izražavaju svoje nezadovoljstvo opštim statusom slijepih i njihovih organizacija u BiH i odnosom države prema ključnim problemima slijepih, što bi u perspektivi moglo dovesti do veće isključenosti slijepih i prestankom rada njihovih organizacija.

Učesnici Konferencije su zabrinuti za dalji status Brajevog pisma jer državne institucije ne obezbjedjuju podršku za njegovu promociju, obučavanje i korištenje.

Učesnici konferencije su ocijenili da je nezadovoljavajuće stanje u oblasti pomagala i pristupačnosti, uključujući i nove tehnologije i web stranice.

Ocjenjeno je da organizacije nedovoljno rade na edukaciji svog članstva kako na razvoju ličnih vještina potrebnih za svakodnevni život , tako i znanja koja su potrebna za aktivno učešće u radu organizacija slijepih.

PREPORUKE:

ØTraži se od udruženja slijepih i koalcija OSI na lokalnom, federalnom i državnom nivo da insistiraju kod institucija vlasti da se Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Preporuke Komiteta za prava OSI , koje je dobila Bosna i Hercegovina, aktivno promoviraju i dosljedno ugrađuju u zakone I druge propise koje donose institucije vlasti na svim nivoima.

ØTraži se od organizacija slijepih da samostalno i kroz koalicije osoba sa invaliditetom u kojima djeluju, insistiraju da se na svim nivoima vlasti u što kraćem roku pripreme i usvoje akcioni planovi za implementaciju Strategije za unapređenje prva i položaja osoba sa invaliditetom u F BiH (2016-2021), te da u tim aktivnostima aktivno učestvuju predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom.

ØSve organizacije slijepih trebaju insistirati da se u budžetima institucija vlasti, na svim nivoima ,planiraju sredstva za njihov rad i djelovanje , te da se u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i preporukama UN Komiteta , udruženja slijepih uključe u procese donošenja zakona i drugih propisa koji regulišu pitanja od interesa za slijepe i druge osobe sa invaliditetom.Treba insistirati da se predstavnici organizacija slijepih uključuju u rad institucija koje su od interesa za slijepe osobe.

ØTrazi se od organizacija slijepih da aktivno promoviraju korištenje Brajevog pisma I štampanje različitih sadržaja na brajevom pismu , te da od instucija vlasti traže adekvatnu finansijsku I drugu podršku, za provođenje ove aktivnosti.

ØTraži se od organizacija slijepih da na područjima gdje djeluju , kod institucija vlasti zagovaraju za obezbjedjivanje adekvatnih savremenih pomagala i obuku za njihovo korištenje, te da se za te namjene planiraju sredstva u budžetima.

 

 

ØSnažno treba insistirati da institucije vlasti i druge javne ustanove svoje web stranice i druge informacije namjenjene javnosti uključujući i elektronske i printane medije učine, pristupačnim za slijepe osobe.

ØOd organizacija slijepih se očekuje da na području na kojem djeluju , organizuju kontinuiranu edukaciju i druge vidove podrške za savladavanje vještina potrebnih za obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti, kao i znanja neophodnih za njihovo aktivno uključivanje u rad udruzenja slijepih i da za te potrebe traže podrška institucija vlasti u lokalnoj zajednici.

ØOrganizacije slijepih posebu pažnju trebaju posvetiti uključivanju mladih u njihove programske aktivnosti i u tom smislu trebaju planirati posebne programe edukacije kako bi se ojačali kapaciteti organizacija slijepih na terenu.

ØS obzirom da su slijepe žene višestruko diskriminirane potrebno je da organizacije slijepih sačine posebne programe edukacije za njihovo osnaživanje i uključivanje u društvene aktivnosti.

ØPredlaže se organima saveza slijepih u oba entiteta I na državnom nivou, da kod nadležnih institucija države, pokrenu inicijatinu , da država Bosna I Hercegovina ratifikuje Marakeški sporazum

ØUčesnici Konferencije pozivaju sve organizacije slijepih da se uključuju u koalicije sa organizacijama OSI I drugim nevladinim organizacijama, te da aktivno rade na građenju partnerskih odnosa sa institucijama vlasti.