Print

Promocija inkluzivne kulture kroz aktivnost „ZaJedno“

U multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo 13.02.2017.godine KJU „Porodično savjetovalište" i udruženja osoba sa invaliditetom: Savez „Sumero", Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS i Udruženje oboljelih od multiple skleroze KSpredstavili su zajedničku aktivnost promocije inkluzivne kulture „ZaJedno" i potpisali Protokol o saradnji.
Tom prilikom prisutnima se obratila i Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, te iskazala podršku ovoj saradnji. Ovu aktivnost podržava i Ministarstvo za obrazovanje , nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Saradnja je pokrenuta u cilju promocije jednakih životnih prilika, bez dikriminacije po bilo kojoj osnovi, te podizanju svijesti javnosti o važnosti inkluzije.

Aktivnost „ZaJedno" predstavlja mrežnu podršku inkluzivnoj kulturi kroz rad sa učenicima, nastavnicima i roditeljima. Ove aktivnosti će za početak biti realizirane kroz interaktivne radionice, edukacije i prenošenje iskustava predstavnika udruženja u različitim životnim prilikama, sa posebnim fokusom na školski proces i realizirati će se u javnim ustanovama: OŠ „Safvet-beg Bašagić", O.Š „Malta", O.Š „Fatima Gunić", OŠ „Aleksa Šantić".

Intencija je da ove aktivnosti dobiju kontinuitet kroz plan i program odjeljenskih zajednica kako bi kontiuirano poticali važnost jednakih mogućnosti za sve, uključujući i osobe sa invaliditetom.

Ovo je dobar primjer građenja partnerskih odnosa između vladinog sektora i organizacija osoba sa invaliditetom.