Print

Sastanak u Federalnom ministarstvu prostornog uređenje 30. decembra 2015.

Generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH Elvira Bešlija i direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko, kao koordinatori partnerskih organizacija u okviru projekta "IN" – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini’’ posjetili su 30.12.2015. godine Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Sa pomoćnikom ministra gospodinom Nervinom Dacićem razgovarali su o mnogim aktuelnim temama od interesa za osobe sa invaliditetom, koje su u nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Osnovni cilj sastanka je bio upoznavanje predstavnika ovog ministarstava sa aktivnostima koje su provođene u okviru projekta "IN". Predstavljenaje Analiza usklađenosti zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, sa fokusom na oblast pristupačnosti, kako arhitektonsku tako i pristupačnost u smislu informacija i komunikacija.

Takođe, posvećena je pažnja i fizičkoj prilagodbi saobraćajnica i objekata slijepim osobama.

U svojim izlaganjima Elvira Bešlija i Fikret Zuko su istakli da je Analiza pokazala izuzetno nizak stepen implementacije Konvencije, zbog čega je položaj osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH sve teži.

Gospodin Dacić je ocijenio da su aktivnosti provedene u okviru projekta „IN" veoma korisne, da će urađene analize implementacije UN Konvencije biti korištene kao veoma vrijedan materijal u predstojećim reformama u Federaciji BiH, ne samo u oblasti pristupačnosti, koja je bitna i prisutna u svim segmentima života i rada osoba sa invaliditetom, ali i svim sektorima od interesa za osobe sa invaliditetom.

Posebno su aktuelizirana pitanja rada inspekcijskih organa i u smislu primjene i poštovanja „Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima", koju je donijela Vlada Federacije. Traženi su mehanizmi kako obavezati kantone da poštuju standarde i kriterije koji se utvrđuju na federalnom nivou.

Elvira Bešlija i Fikret Zuko zahvalili su se Ministarstvu na podršci koju su pružili implementaciji ovog projekta, nakon čega su im uručili set dokumenata Analize koje su uradile radne grupe, kao i promotivni materijal projekta „IN".

Gospodin Dacić je obećao da će i dalje podržavati projekte koje apliciraju organizacije osoba sa invaliditetom, te da će se angažovati, u okviru nadležnosti, da se u propise uključuju prijedlozi koji imaju za cilj implementaciju UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH.

Sastanak je organizovan kao dio aktivnosti u sklopu projekta „IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH", koji Helsinški parlament građana Banja Luka sprovodi sa partnerskim organizacijama: Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo iz Federacije BiH, Organizacija amputiraca „UDAS" i Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima iz Republike Srpske, a koji finansira Evropska unija.