Print

Slijepe osobe traže bolji status u društvu

 

Međunarodna konferencija ”Uloga organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, iskustva i izazovi”, održana je u Sarajevu , u hotelu „Holywood" od 26. do 28. novembra 2019.godine.

Konferenciju je organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u okviru projekta "Unapređenje dugoročneodrživosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti”, uz podršku MyRight, a u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske – Štokholm.

NaKonferenciji je učestvovalo 85 osoba i to predstavnici: Saveza slijepih Štokholm, MyRight Ured u BiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo,Saveza slijepih Republike Srpske, Saveza slijepih Federacije BiH, te predstavnici kantonalnih i općinskih organizacija slijepih F BiH.

Na Konferenciji su prezentirane razne teme i problemi, sa kojima se slijepe osobe i njihove organizacije svakodnevno susreću , te kako ih treba rješavati u skladu sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i Agendom 2030.

Na Konferenciji su učesnici iz organizacija slijepih detaljno iznosili probleme sa kojima se susreću na terenu, te tražili da se dogovori jedinstven pristup u njihovom rješavanju

Nakon dvodnevnog rada učesnici Konferencije su usvojili sljedeće


Zaključke i preporuke :

Učesnici Konferencije izražavaju svoju zahvalnost Savezu slijepih Švedske, Savezu slijepih Štokholm i Gotland Len i MyRightu , na dugogodišnjem partnerstvu i podršci koju pružaju slijepim osobama u Federaciji BiH.

Učesnici Konferencije izražavaju svoje nezadovoljstvo i zabrinutost zbog slabe implementacije Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, preporuka UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom i Agende za održivi razvoj 2030.

Posebna zabrinutost je iskazana zbog kašnjenja u implementaciji Federalne Strategije za unapređenje prava i polozaja osoba sa invaliditetom u F BiH 2016-2021, jer kantoni, izuzev sarajevskog, još uvijek nisu usvojili akcione planove za njenu implementaciju.

 

Učesnici Konferencije izražavaju svoje nezadovoljstvo opštim statusom slijepih i njihovih organizacija u BiH i odnosom države prema ključnim problemima slijepih, što bi u perspektivi moglo dovesti do veće isključenosti slijepih i prestankom rada njihovih organizacija.

Učesnici Konferencije su zabrinuti za dalji status Brajevog pisma jer državne institucije ne obezbjedjuju podršku za njegovu promociju, obučavanje i korištenje.

Učesnici konferencije su ocijenili da je nezadovoljavajuće stanje u oblasti pomagala i pristupačnosti, uključujući i nove tehnologije i web stranice.

Ocjenjeno je da organizacije nedovoljno rade na edukaciji svog članstva kako na razvoju ličnih vještina potrebnih za svakodnevni život , tako i znanja koja su potrebna za aktivno učešće u radu organizacija slijepih.

Učesnici su iskazali svoju zabrinutost jer u udruženjima slijepih nedovoljno se u provođenje programskih aktivnosti uključuju mlade osoba i žene, te bi se u narednom period trebalo više raditi na promjeni postojećeg stanja.


 

PREPORUKE:

Ø Traži se od udruženja slijepih i koalcija OSI na lokalnom, federalnom i državnom nivo da insistiraju kod institucija vlasti da se Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom,Preporuke UN Komiteta za prava OSI i Agenda 2030, aktivno promoviraju i dosljedno ugrađuju u zakone i druge propise koje donose institucije vlasti u BiH na svim nivoima.

 

Ø Traži se od organizacija slijepih da samostalno i kroz koalicije osoba sa invaliditetom u kojima djeluju, insistiraju da se na svim nivoima vlasti u što kraćem roku pripreme i usvoje akcioni planovi za implementaciju Strategije za unapređenje prva i položaja osoba sa invaliditetom u F BiH (2016-2021), te da u tim aktivnostima aktivno učestvuju predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom.

 

Ø Sve organizacije slijepih trebaju insistirati da se u budžetima institucija vlasti, na svim nivoima ,planiraju sredstva za njihov rad i djelovanje , te da se u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i preporukama UN Komiteta , udruženja slijepih uključe u procese donošenja zakona i drugih propisa koji regulišu pitanja od interesa za slijepe i druge osobe sa invaliditetom.

Ø Traži se od organizacija slijepih da aktivno promoviraju korištenje Brajevog pisma i štampanje različitih sadržaja na Brajevom pismu , te da od instucija vlasti traže adekvatnu finansijsku i drugu podršku, za provođenje ove aktivnosti.

 

Ø Traži se od organizacija slijepih da na područjima gdje djeluju, kod institucija vlasti zagovaraju za obezbjedjivanje adekvatnih savremenih pomagala i obuku za njihovo korištenje, te da se za te namjene planiraju sredstva u budžetima.

Ø Treba insistirati da institucije vlasti i druge javne ustanove svoje web stranice i druge informacije namjenjene javnosti, uključujući i elektronske i printane medije, učine pristupačnim za slijepe osobe.

 

Ø Od organizacija slijepihse očekuje da na području na kojem djeluju , organizuju kontinuiranu edukaciju i druge vidove podrške za savladavanje vještina potrebnih za obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti, kao i znanja neophodnih za njihovo aktivno uključivanje u rad udruženja slijepih i da za te potrebe traži podrška institucija vlasti u lokalnoj zajednici.

 

Ø Organizacije slijepih posebnu pažnju trebaju posvetiti uključivanju mladih osoba i žena u njihove programske aktivnosti i u tom smislu trebaju planirati posebne programe edukacije kako bi se ojačali kapaciteti organizacija slijepih na terenu.

Ø S obzirom da se u Federaciji BiH provode značajne reforme, u kojima se mijenjaju ili donose novi propisi, koji su od posebnog interesa za slijepe osobe i druge osobe s invaliditetom, preporučuje se organizacijama slijepih na terenu da se aktivno uključe i prate predstojeće procese, te da insistiraju učešće u radnim grupama, koje pripremaju nove propise.

Ø Učesnici Konferencije smatraju da bi bilo korisno, bar jednom tromjesečno, organizovati tematske skupove, u različitim kantonima, na kojima bi se razmatrala aktuelna situacija u vezi sa položajem slijepih i njihovih organizacija i dogovarale zajedničke akcije za njihovo rješavanje.

Ø Učesnici Konferencije insistiraju na jedinstvu u djelovanju slijepih i smatraju štetnim osnivanje paralelnih malih organizacija, koje otežavaju djelovanje pokreta slijepih .

Ø Predlaže se organima saveza slijepih u oba entiteta i na državnom nivou, da kod nadležnih institucija države i dalje zagovaraju da država Bosna i Hercegovina ratifikuje Marakeški sporazum.

 

Ø Učesnici Konferencije pozivaju sve organizacije slijepih da se uključuju u koalicije sa organizacijama OSI i drugim nevladinim organizacijama, te da aktivno rade na građenju partnerskih odnosa sa institucijama vlasti.