Print

Usaglašen finalni tekst Akcionog plana

U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 20. aprila 2018.godine održan je drugi sastanak Interresorne grupe , čiji je zadatak priprema Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018 - 2021. Ovu Interresornu grupu imenovala je Vlada Kantona Sarajevo, a u njenom sastavu su predstavnici kantonalnih ministarstva i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetomKantona Sarajevo.

Zadatak Interresorne grupe je da pripremi usaglašen tekst Akcionog plana i dostavi ga Vladi Kantona Sarajevo, na usvajanje, a potom da prati njegovu implementaciju i izvještava Vladu Kantona Sarajevo o postignutim rezultatima.

Na ovom sastanku Interresorne grupe razmatrane su dosadašnje primjedbe i prijedlozi na Akcioni plan. Interresorna grupa je utvrdila finalni tekst lokalnog Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018-2021.godina i uputila ga Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.

Akcioni plan za Kanton Sarajevo je usklađen sa federalnom Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021, a predviđeno je 5 prioriteta:

- oblast zdravstva – ortopedska i druga pomagala za osobe sa invaliditetom;

- pristupačnost za osobe sa invaliditetom;

- servisi podrške u lokalnoj zajednici;

- socijalno stanovanje;

- razvoj inkluzivnog obrazovanja.